Chrzest


Chrzest Święty w naszej parafii odbywa się:


Przyjęcie sakramentu chrztu świętego pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony powinien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed człowiekiem zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa.

Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

O sakrament chrztu może poprosić człowiek dorosły, ukształtowany w wierze, ale mogą zrobić to także chrześcijańscy rodzice dla swojego dziecka. Osobami, które mają być pomocne w wychowaniu w wierze są tzw. rodzice chrzestni. 


Informacje szczegółowe związane z chrztem:

  1. Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka.
  2. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
  3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie
    (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).
  4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka przedstawiając wymagane dokumenty. 

W kancelarii należy przedstawić:


Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:


Chrzest osoby dojrzałej

Odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.