Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.”
KKK 1285


Przygotowanie kandydatów do bierzmowania odbywa się zarówno w szkole jak i przy parafii. Całość przygotowań koordynuje ks. Mirosław Niewęgłowski – wikariusz.

Bierzmowanie może przyjąć osoba:

 • ochrzczona
 • wierząca
 • żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej
 • biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków
powoduje 
odłożenie przyjęcia sakramentu
do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości
.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

 • Kandydat systematycznie i z zaangażowaniem bierze udział w szkolnej katechezie. Katecheta musi wyrazić zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak tej zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
 • Kandydat musi wykazywać się świadectwem chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. 
 • Kandydat bierze udział we wszystkich spotkaniach formacyjnych przygotowujących do tego sakramentu.
 • Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania.

Dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania:

 • metryka chrztu (dokument ten jest ważny 6 miesięcy od chwili wystawienia),
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenie katechizacji szkolnej,
 • jeżeli kandydat jest z innej parafii – dostarcza stosowną zgodę swojego proboszcza.

Świadek bierzmowania:

 • Świadkiem powinien być rodzic chrzestny, ale nie wyklucza się możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.
 • Świadek powinien być być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku, być wierzącym i praktykującym katolikiem, należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.