I Komunia

„Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą.
Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”
KKK 1325


Całością przygotowań do I Komunii Świętej zajmuje się ks. Paweł Madaliński – proboszcz wraz z katechetkami: p. Joanną Olizaruk i p. Małgorzatą Bobryk.

Zapisy i przygotowanie do I Komunii Świętej

  • Zapisy dzieci z klas I-III szkoły podstawowej prowadzą Panie katechetki.
  • Przygotowanie trwa 3 lata i jest obowiązkowe.
  • Do komunii dzieci przystępują w klasie III.

Wymagane dokumenty

  • Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii – należy dostarczyć metrykę chrztu (dokument ten jest ważny 6 miesięcy od chwili wystawienia)
  • Jeśli dziecko nosi inne nazwisko niż w dniu chrztu – należy wcześniej zgłosić ten fakt i przedstawić sądowy dokument zmiany nazwiska lub nowy akt urodzenia.
  • Jeśli dziecko obecnie mieszka na terenie innej parafii – wymagana jest zgoda na przystąpienie do tego sakramentu od tamtejszego proboszcza.

Podstawowym warunkiem dopuszczenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej jest:

  • ciągłość uczestnictwa w katechezie szkolnej
  • obecność na niedzielnych Mszach św.
  • obecność dzieci i rodziców na spotkaniach formacyjnych (wg. ogłoszeń)