Chrzest

“Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.”
KKK 1213


Chrzest Święty w naszej parafii odbywa się:

 • w ostatnią niedzielę miesiąca godzina 11:00
 • katechezy chrzcielne – ostatnia sobota miesiąca – po Mszy św. wieczorowej
 • obowiązek 2 spotkań / 4 katechezy /

Przyjęcie sakramentu chrztu świętego pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony powinien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed człowiekiem zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa.

Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

O sakrament chrztu może poprosić człowiek dorosły, ukształtowany w wierze, ale mogą zrobić to także chrześcijańscy rodzice dla swojego dziecka. Osobami, które mają być pomocne w wychowaniu w wierze są tzw. rodzice chrzestni. 


Informacje szczegółowe związane z chrztem:

 1. Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka.
 2. Zgłoszenie miesiąc wcześniej. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka, przedstawiając wymagane dokumenty.  
 3. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
 4. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, “aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie
  (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).

W kancelarii należy przedstawić:

 • odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii);
 • jeśli chrzestni mieszkają na terenie innej parafii – zaświadczenie od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych;
 • jeśli chrzestni mieszkają na terenie naszej parafii – zaświadczenie o odbytych Katechezach.

Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:

 • ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić);
 • katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary katolickiej;
 • odbyć katechezy dla rodziców i chrzestnych (dotyczy naszej diecezji).

Chrzest osoby dojrzałej

Odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.